Regulamin

Hotel Adria
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 1400 do godziny 1200 dnia następnego.
 3. Śniadania wydawane są w formie bufetu szwedzkiego od poniedziałku do soboty w godzinach 700 – 1000, a w niedzielę i święta od godziny 800 – 1100.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Przy rezerwacji pokoju dla grup lub rezerwacji na odległy termin, pobierana jest przedpłata w wysokości 30% płatne w przeciągu 7 dni, całość płatna w dniu zameldowania.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 10. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
 11. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 12. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 17. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 700 do godziny 2200.
 19. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 2200 do godziny 700.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 21. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gościa, pracownika hotelu, albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 23. W pokojach oraz na korytarzach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Dyrekcja Hotelu